พระบรมราชโองการถอดยศทหาร "ภัฏณัท เลิศชัยกุล"

update : 1476874758
views : 0
ที่มา : http://news.sanook.com/2086778/
พระบรมราชโองการ ถอดยศทหาร "ภัฏณัท เลิศชัยกุล" ที่ออกคำสั่งให้ทหารเวรลงโทษ พลทหารเสียชีวิตที่ จ.ยะลา

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร โดยมีเนื้อหาว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร.ต.ภัฏณัท เลิศชัยกุล สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทำความผิดวินัยทหารฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการขัดคำสั่งนั้น เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507ข้อ 2

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

สำหรับ นายภัฏณัฐ เคยเป็นนายทหารเวร และออกคำสั่งให้ทหารเวรลงโทษ พลทหารทรงธรรม หมุดหมัด ทหารสังกัด ร.152 พัน 1 ค่ายพยัคฆ์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต

แสดงความคิดเห็น