10 ไอเดียแต่งสวนในบ้านทำเองได้ง่ายๆ

update :26/4/2016 23:05
views : 2556
ที่มา : ที่มา : mthai.com ข้อมูลจาก นิตยสาร @KITCHEN ฉบับเดือนเมษายน 2016 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : www.mbookstore.com
การแต่งบ้านถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บ้านของคุณน่าอยู่ อยู่เสมอ และเราจะมาแนะนำหัวข้อที่น่าสนใจใน 10 ไอเดียแต่งสวนในบ้านทำเองได้ง่ายๆ จะมีอะไรบ้างไปชมกันลย
10.ภูมิสถาปัตยกรรม
เจ้Œาของบ้Œานให้Œความพิถีพิถันในเรื่องการปลูกต้นไม้Œมากเป็šนพิเศษ ดังนั้นต้Œนไม้Œที่เลือกปลูกจึงเป็šนการโชว์สถาปั˜ตยกรรม โดยเลือกใช้ต้นไม้Œที่มีฟอร์มละเอียด รวมถึงกระถางก็เลือกรูปแบบที่เหมาะสมและเข้ากับสไตล์บ้Œาน มีสีต้Œนไม้Œอ่อนแก่‹สลับกันเพื่อสร้างความสวยงามและรู้Œสึกผ่‹อนคลายแม้Œในพื้นที่ขนาดเล็ก

ไอเดียจาก บ้Œานผู้Œช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร
9.สวนป่าหน้Œาบ้Œาน
ด้วยความที่เจ้Œาของบ้Œานชอบปลูกต้Œนไม้ Œจึงเนรมิตพื้นที่หน้Œาบ้Œานให้Œกลายเป็šนสวนป่†าขนาดย่‹อม กำหนดขอบเขตการปลูกต้Œนไม้Œด้วยแนวอิฐ ซึ่งอยู่‹ห่างจากรั้วŒประมาณ 80 เซนติเมตร ด้านหน้าเลือกปลูกต้Œนไม้ประเภทเฟิร์น เช่‹น เฟิร์นข้Œาหลวง เฟิร์นชายผ้าสีดา แต่การจะเลือกปลูกพรรณไม้ชนิดนี้ควรศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้Œวย ส่วนวิธีที่จะช่‹วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้Œกับพื้นที่บริเวณนี้ก็คือ ควรปลูกต้นไม้Œรวมกันและเลือกต้นไม้Œที่คายนํ้าได้Œเยอะๆ หลังแนวรั้วปลูกต้Œนไม้Œที่ให้Œร่มเงาขนาดใหญ่‹ได้Œ เรียกว่‹าเป็šนการสร้Œางลูกเล่นให้Œเกิดมิติและดูใกล้Œเคียงกับสวนป่†าจริงๆ

ไอเดียจาก บ้านคุณนิวัต นามวงษ์
8.สวนพรางตา
บ้านหลังนี้ถูกออกแบบโครงสร้Œางให้Œมีดีไซน์พร้Œอมกับคำนึงถึงฟั˜งก์ชัน ในขณะเดียวกันก็ไม่‹ลืมนำแนวคิดธรรมชาติเข้ามาผสมผสาน อย่‹างบริเวณห้Œองนอนด้Œานหน้Œา นอกจากทำเป็šนระแนงเหล็กแล้Œว ยังปลูกต้นไม้Œเพิ่มเพื่อพรางตาจากด้Œานนอก เลือกต้Œนคริสติน่‹าเพราะความโดดเด่‹นของต้นไม้Œชนิดนี้มีฟอร์มสวย มีทั้งสีเขียวและมีสีแดงสลับกันไป

ไอเดียจาก โครงการไพรเวท เนอวานาเรสสิเดนซ์ นอร์ท แอนด์ อีส
7.สวนกลางบ้Œาน
เนื่องจากบ้านหลังนี้มีหน้Œาต่‹างรอบด้Œาน ดังนั้นการจัดสวนกลางบ้Œานจึงมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับสมาชิกมากที่สุด เพราะได้Œใกล้Œชิดกับธรรมชาติแม้Œอยู่‹ภายในบ้Œาน ส่‹วนการจัดองค์ประกอบของสวนแห่‹งนี้ใช้Œนํ้าพุโรมันคิวปิดเป็นศูนย์กลาง แล้วปลูกต้นต้Œอยติ่งให้Œลดหลั่นลงมาเป็นระดับ ใช้Œตัวหนอนวางรอบๆ ให้Œเกิดมิติ จากนั้นตกแต‹งส่วนอื่นๆ ให้Œดูสัมพันธ์กันทั้งหมด

ไอเดียจาก บ้านนพ. มณฑล และรศ.ดร.พญ. อติพร อิงค์สาธิต
6.สวนแขวน
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้างบ้Œานให้Œเป็šนสวนสีเขียวได้Œไม่‹ยากด้Œวยการใช้Œหินกรวดปูบริเวณทางเดิน ส‹วนผนังรั้วติดแฮงกิงไว้Œสำหรับแขวนต้Œนไม้Œประเภทเฟิร์น กล้Œวยไม้Œ เคราฤๅษี พืชรากอากาศ หรือพรรณไม้Œอื่นๆ ที่มีหลากสีอย่างทิลแลนเซียมาปลูกร‹วมด้Œวย หมั่นดูแลเรื่องการฉีดพ้นนํ้าและได้Œแสงพอเหมาะ แค่‹นี้ก็สามารถทำให้Œต้Œนไม้เจริญเติบโตได้ดี

ไอเดียจาก บ้านคุณกุลวดี จินตวรและคุณตวงรัตน์ ตันติเวชกุล
5.ร่มเงารอบบ้Œาน
การปลูกต้Œนไม้Œเพื่อให้Œร่‹มเงารอบบ้Œานนับเป็šนเรื่องใกล้Œตัวที่ใครก็สามารถทำได้Œและควรทำอย่‹างยิ่ง เป็นการช่‹วยคลายร้อนให้Œบ้Œานได้Œดีอีกวิธีหนึ่ง เช่‹นเดียวกับบ้Œานหลังนี้ ซึ่งใช้Œพื้นที่ด้Œานหลังออกแบบเป็šนมุมพักผ่‹อน ใช้Œแผ่‹นทางเดินขนาดใหญ่‹ปูพื้นเพื่อสร้Œางขอบเขต ส่‹วนที่เหลือปลูกหญ้Œามาเล และปลูกไม้Œประดับแซมด้วยไม้Œดอก ช่‹วยสร้างบรรยากาศให้ดูผ่‹อนคลายสบายตา

ไอเดียจาก บ้Œาน Krung Kavee
4.สวนหน้าบ้าน
เนื่องจากบริเวณหลังบ้านยังมีเนื้อที่เหลือ เจ้Œาของบ้Œานจึงสร้Œางบ้Œานของเล่‹นให้Œกับลูกๆ โดยเฉพาะ ด้วยการออกแบบสไตล์คอตเตจสีขาวทั้งหลัง ดังนั้นด้Œานหน้Œาจึงปูเป็šนสนามหญ้Œาสีเขียวเพื่อให้Œสีดูตัดกัน เลือกปลูกไม้ดอกริมหน้Œาต่‹างให้Œมีสีสันสดใส เช่‹น กุหลาบ และเบญจมาศคละสี สร้Œางบรรยากาศได้Œเหมือนอยู่‹ในเทพนิยาย

ไอเดียจาก บ้านนพ. มณฑล และ รศ.ดร.พญ. อติพร อิงค์สาธิต
3.กันเสียงและลม
เปลี่ยนจากรั้วอิฐบล็อกให้Œกลายเป็šนรั้วต้Œนไม้Œ เพียงก‹ออิฐเป็šนแนวยาวไว้Œสำหรับปลูกต้Œนไม้Œ อาจเลือกไทรคอมแพ็ก หรือไทรจีนใบแหลม เพราะเป็šนพรรณไม้Œที่มีคุณสมบัติทนทานเหมาะกับการปลูกเป็šนแนวรั้วหรือพื้นที่จำกัด นอกจากจะให้Œความเป็šนธรรมชาติแล้Œว รั้วแบบนี้ยังป้‡องกันเสียงและลม อีกทั้งโชว์ความสวยงามของใบ หาโต๊ะเก้าอี้ไม้Œมาวางตกแต‹งเพิ่มเติม ก็จะกลายเป็šนมุมทานข้าวนอกบ้Œานแบบใกล้Œชิดธรรมชาติ

ไอเดียจาก ร้Œาน Small Talk Café & Hangout
2.สวนไม้Œเลื้อยแนวรั้ว
เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณแนวรั้วให้Œกลายเป็นสวนไม้Œเลื้อยขนาดย่อม โดยใช้เหล็กขนาดเล็กขึงตามรูปฟอร์มที่ต้องการ เพื่อให้Œต้Œนไม้Œยึดเกาะ ส่วนด้านล่างตกแต่‹งด้Œวยสวนกระถาง ควรเลือกต้Œนไม้Œที่มีพรรณไม้Œแตกต่างกันเพื่อให้Œสวนเกิดมิติและดูสนุกขึ้น

ไอเดียจาก บ้Œานคุณกุลวดี จินตวรและคุณตวงรัตน์ ตันติเวชกุล
1.รั้วต้นไม้Œ
รั้วใช้Œกำหนดขอบเขตให้Œความปลอดภัยและมีความเป็šนส่‹วนตัว ซึ่งบ้Œานหลังนี้สร้Œางจุดเด่‹นให้Œกับแนวรั้วหน้าบ้านด้วยการปลูกไทรเกาหลีเว้Œนจังหวะสลับกับรั้วอิฐ เป็นการเพิ่มประโยชน์ให้Œกับแนวรั้วได้Œอย่‹างน่‹าสนใจ กลายเป็นสวนแนวตั้งที่เกิดเป็นภาพธรรมชาติในมุมมองที่แตกต‹าง

ไอเดียจาก บ้Œานคุณกุลวดี จินตวรและคุณตวงรัตน ตันติเวชกุล

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น