10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ใหม่ที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2556

update :28/11/2013 09:58
views : 5850
ที่มา :
ทีมงาน Toptenthailand.com ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษากันบ้าง วันนี้มากันในหัวข้อเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยกันบ้างใน "10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ใหม่ที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2556"
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (มมส. / MSU) วันสถาปนา 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 " พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว (ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน) " 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University) มีศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ที่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ ที่ตั้งเดิม ซึ่งตั้งอยู่ที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บนพื้นที่ 197 ไร่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ภูมิภาค ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม เมื่อปีพุทธศักราช 2517 และได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ชื่อ "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ ของมหาวิทยาลัย http://www.msu.ac.th/
9. มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัย ทักษิณ (มทษ. / TSU) วันสถาปนา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 " ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา " มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา เดิมเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มีชื่อว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบทุกขั้นตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤมหาวิทยาลัย ทักษิณ (มทษ. / TSU) วันสถาปนา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 " ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา " มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา เดิมเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มีชื่อว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบทุกขั้นตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยชื่อ มหาวิทยาลัยทักษิณ สื่อถึง "มหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้" http://www.tsu.ac.th/
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University)
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ (มมจ. / MJU) วันสถาปนา 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University) ได้พัฒนามาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ กระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 เป็นสถานศึกษาขั้นสูงสุดทางการเกษตรของประเทศในสมัยนั้น ซึ่งมีประวัติที่เล่าขานและเป็นตำนานที่บอกกล่าวมายาวนานถึงเรื่องราวการ บุกเบิกพื้นที่ และการต่อสู้กับงานหนัก เพื่อให้ความรู้ สติปัญญา ฝึกทักษะ อาชีพ และหล่อหลอมความทรหดอดทนของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุผลของงานที่ทำ ท่ามกลางภยันตรายที่รุมล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นไข้ป่า ความกันดารของสภาพพื้นที่ที่เป็นป่า ขาดแคลนน้ำและดินเลว สภาพที่อยู่ที่กิน และห้องเรียนทีสร้างจากใบตองตึงพื้นเป็นดิน ซึ่งหากไม่มีหัวใจของนักต่อสู้งานหนัก จิตใจที่ตั้งมั่นและอดทนแล้ว คงมิอาจฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าวไปได้เลย สมดังปรัชญาของลูกแม่โจ้ "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม แม่โจ้" หรือ "สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้" ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยแม่โจ้" เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 http://www.mju.ac.th/
7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง (มฟล. / MFU) วันสถาปนา 25 กันยายน พ.ศ. 2541 " สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ " มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 ภายหลังการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยในท้อง ถิ่น และเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้มีการจัดสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นและใช้พระราชสมัญญา "แม่ฟ้าหลวง" เป็นชื่อมหาวิทยาลัย http://www.mfu.ac.th/
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วันสถาปนา 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในส่วน กลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนาม "ราชภัฏ" จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นชื่อประจำสถาบัน พร้อมทั้ง พระราชทานตราประจำมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอยู่ 40 แห่ง
5. ได้มีการยกฐานะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล วันสถาปนา 18 มกราคม พ.ศ. 2548 " ราชมงคลสร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี " ได้มีการยกฐานะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University)
มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ (มนร. / PNU) วันสถาปนา 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 " เกียรติภูมิ ชาวนราธิวาสราชราชนครินทร์ จักดำเนินรอยตาม สมเด็จพระพี่นาง" มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 77 ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาสก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ภายหลังจากการหลอมรวมวิทยาลัยต่างๆ และยกฐานะขึ้นจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โดยชื่อ "มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์" นั้น ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระพี่นางพระองศ์เดียวแห่งรัชกาลปัจจุบัน เนื่องพระองศ์ด้วยได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งด้านการศึกษา http://www.pnu.ac.th/
3. มหาวิทยาลัยนครพนม (Nakhon Phanom University)
มหาวิทยาลัย นครพนม (มนพ. / NPU) วันสถาปนา 2 กันยายน พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนครพนม (Nakhon Phanom University) 2 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 78 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครพนม มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม เข้าด้วยกัน อันได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม เป็น "มหาวิทยาลัยนครพนม" ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 นับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 78 ของประเทศไทย http://www.npu.ac.th/
2. มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)
มหาวิทยาลัย พะเยา (มพ. / UP) วันสถาปนา 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 " Wisdom for Community Empowerment ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน " มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา เดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างเต็มรูปแบบ http://www.up.ac.th/
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (University of Bangkok Metropolis)
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ม.กทม. / UBM) วันสถาปนา 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 " วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฺฐา " มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (University of Bangkok Metropolis) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมี 3 คณะเริ่มแรกคือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล), คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์) และคณะวิทยาการพื้นฐาน ทั้งนี้ชื่อมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในขั้นตอนขอพระราชทานนาม

**หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาง toptenthailand.com นำเสนอได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นเชิงสถิติ ด้วยขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของหัวข้อนั้นๆ ทางเว็บไซต์ toptenthailand.com มิได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้นำ หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกใดๆ ในสังคมทั้งสิ้น เราและทีมงานเพียงแต่ต้องการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เรารวบรวมเพื่อเป็นสาระ และเป็นการสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสังคม ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และประชาชน ทั่วไปรับชมเท่านั้น (โปรดใช้วิจารณญาณในการชม และบริโภคข้อมูลจาก toptenthailand.com) และหรือในบางกรณี www.toptenthailand.com จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในการจัดอันดับที่มีอยู่แล้วในสื่อต่างๆ ทั้งทาง Internet และสิ่งพิมพ์ โดยเราจะอ้างอิง ให้เครดิต ถึงแหล่งที่มาในทุกๆ ครั้งไป

แสดงความคิดเห็น